Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky nájmu věcí movitých (dále jen „VOP“) č. 1 platné od 5.9.2022

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují obecné vymezení podmínek poskytování nájmu věcí movitých fyzickou osobou Alexandr Vítek, Tachov 55, Doksy, 47201, IČ: 72763680, jakožto pronajímatelem. Nájemcem se v těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se s fyzickou osobou Alexandr Vítek jakožto pronajímatelem uzavírá Rámcovou smlouvu o nájmu věcí movitých nebo Smlouvu o nájmu věcí movitých.

I. PODMÍNKY PRONÁJMU A JEHO VZNIK

Nájemce se zavazuje používat na základě Smlouvy o nájmu věcí movitých (dále jen Smlouva“) předmět nájmu (dále také jen jako „PN“) jen pro vlastní potřebu. Během pronájmu nesmí nájemce odstranit, poškodit nebo zakrýt logo obchodní firmy pronajímatele. V případě porušení těchto povinností je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý předmět nájmu a den, v němž je tato povinnost porušena. Nájemce je oprávněn užívat PN po dobu stanovenou ve Smlouvě. Pokud si nájemce nepřevezme PN ve lhůtě do 48 hodin ode dne dohodnutého termínu počátku doby nájmu, je pronajímatel oprávněn uplatnit vůči nájemci právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a vedle toho i právo na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nepřevzetí PN nájemcem. Pronajímatel přepravu nebo montáž PN nezajišťuje, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou jinak. V případě, že přepravu nebo montáž PN zajišťuje na základě písemné dohody s nájemcem pronajímatel, je nájemce povinen uhradit mu všechny náklady s tím spojené ve stejné lhůtě splatností nájemného. Nevrácení PN ke dni ukončení nájmu je považováno za neoprávněné užívání PN a pronajímatel má vůči nájemciprávo na náhradu smluvní pokuty ve výši sazby nájmu stanovené ve Smlouvě, zvýšenou o 15 % z hodnoty této sazby za  den.

II. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Nájemce, popř. oprávněná osoba podpisem předávacího protokolu potvrzuje převzetí PN, za tímto účelem je takováto osoba povinná předložit pronajímateli doklad totožnosti, popřípadě také plnou moc, zároveň se nájemce zavazuje použít PN jen k účelu, pro který je určen, a v místě, které bylo stanoveno. Nájemce prohlašuje, že osoba, která na předávacím protokolu potvrdí převzetí PN je oprávněnou osobou jednat za nájemce. Předání PN provádí servisní technik pronajímatele za přítomnosti nájemce či osoby, k tomu nájemcem určené. Místem předávání a přebírání PN jsou prostory pronajímatele, pokud není písemně dohodnuto smluvními stranami jinak. Za řádné odevzdání PN zpět pronajímateli se považuje pouze řádné protokolární převzetí. Pokud nájemce užívá PN i po skončení nájmu, pronajímatel je oprávněn převzít zpět i svémocí do své držby, přičemž veškeré náklady spojené s takovým jednáním nájemce nahradí pronajímateli.

III. NÁJEMNÉ

Nájemné se stanovuje podle platného ceníku pronajímatele, s kterým byl nájemce obeznámen. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, jestliže v průběhu doby trvání nájmu dojde k poškození, či nadměrnému opotřebení PN způsobem, který odporuje ustanovením této Smlouvy nebo příslušných předpisů, jakož i jeho hospodářské nebo technické použitelnosti, zapříčiněné nájemcem. V případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného se tento zavazuje zaplatit zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky nájemného a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z nezaplacené částky nájemného. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody. V případě, že bude nájemci poskytnuta pronajímatelem sleva z výše nájemného s ohledem na avizovanou dobu pronájmu předmětu nájmu a nájemce tuto avizovanou dobu nájmu nedodrží a PN pronajímateli vrátí před uplynutím této doby, bere nájemce na vědomí, že pronajímatel je oprávněn doúčtovat nájemci rozdíl částky, o kterou bylo nájemné s ohledem na avizovanou dobu nájmu sníženo. Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci před uzavřením Smlouvy složení peněžité kauce k rukám pronajímatele. Pronajímatel je pak oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle Smlouvy na tuto kauci složenou nájemcem.

IV. DŮVODY VÝPOVĚDI A VÝPOVĚDNÍ DOBA

Pronajímatel může vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou 5 kalendářních dnů z těchto důvodů: a) nájemce poruší povinnost užívat PN obvyklým nebo doporučeným způsobem, b) nájemce neoznámí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení PN nejpozději do 2 pracovních dnů c) nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy zařízení nájemcem, d) nájemce jinak podstatně poruší Smlouvu nebo právní předpisy vztahující se k PN nebo jeho obsluze a bezpečnosti práce s ním, e) nájemce užívá PN nebo trpí jeho užívání způsobem, kterým pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda, f) nájemce přenechá PN do užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele (pokud není domluveno jinak), g) nájemce je o více jak 5 kalendářních dnů v prodlení s placením nájemného. Výpověď provede pronajímatel doručením písemného oznámení výpovědi zaslaného na adresu nájemce uvedenou v záhlaví Smlouvy. V případě pochybnosti ohledně doručení či nedoručení a/nebo odepření doručení platí, že výpověď byla nájemci doručena 5. dne poté, co byla pronajímatelem předána k poštovní přepravě.

V. PŘEPRAVA PŘEDMĚTU NÁJMU

Přepravu z provozovny pronajímatele a zpět, jakož i přesuny v rámci staveniště zajišťuje nájemce na vlastní náklady, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak. Nájemce je povinen přepravovaný PN zabezpečit a chránit tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení. V případě, že Pronajímatel zajišťuje dopravu, je ve Smlouvě uvedena sjednaná cena dopravy.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

Nájemce musí provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, neudržování nebo odcizení PN. Nájemce odpovídá za dodržování příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nájemce odpovídá za to, že PN je provozován odbornou obsluhou a v souladu s návodem na obsluhu a údržbu, které nájemce převzal při podpisu Smlouvy, technickými podmínkami a platnými normami na provoz. Nájemce prohlašuje, že byl při předání předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou. Nájemce je povinen umožnit kdykoliv pracovníkům pronajímatele přístup k PN za účelem provedení kontroly. Nájemce zajišťuje na své náklady zejména pohonné hmoty, resp. jiný druh energie a mazadla ve smyslu technické dokumentace a doporučení pronajímatele, kvalifikovanou a odborně způsobilou obsluhu, pravidelnou technickou údržbu. Nájemce je povinen dodat na vyzvání pronajímatele PN do prostoru provozovny pronajímatele za účelem technické prohlídky a revize. Náklady s tím spojené hradí nájemce. Nájemce je povinen uchovávat dokumentaci k PN. Za ztrátu technické dokumentace nájemcem během trvání nájemního vztahu je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat smluvní pokutu dle platného ceníku. Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, havárii nebo odcizení PN či technické dokumentace. Nájemce je povinen zdržet se provedení jakýchkoli změn nebo technických úprav na PN. Pokud však nájemce zavinil poškození PN, nebo potřebu provedení běžných oprav, je povinen je provést na vlastní náklady v plné výši. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav a údržeb, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou. Pokud došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení PN v důsledku jejího zneužití, odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav pronajímatelem. Jestliže nájemce vynaložil na PN náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel, má nárok na jejich náhradu, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele. Právo na prominutí nebo slevu z nájemného musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Nájemce je povinen platit nájemné v plném rozsahu i tehdy, pokud PN nemohl užívat v důsledku vad, jeho poškození, vyřazení z činnosti, zavinil nájemce, jeho zaměstnanci, které měly k PN přístup (či už s povolením nebo bez povolení nájemce).

VII. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJMCE SOUVISEJÍCÍ S TECHNICKÝMI ZÁLEŽITOSTMI V

rámci řádného užívání PN v souladu s jeho technickým určením a účelem nájmu se nájemce zavazuje dodržet tyto technické zásady: − v případě provádění jakýchkoliv prací s pomocí PN je nájemce povinen tento dostatečně chránit před možným poškozením. Toto platí zejména při malování, svařování a čisticích pracích. S pomocí PN je zakázáno provádět jakékoliv abrazivní technologie, např. tryskání jak vodou, pískem, nanášení nátěrů stříkáním, řezání materiálů za pomoci řezacích pil na bázi vody, čistící práce za použití kyselin, chemických prostředků apod. Při svařování je zakázáno používat PN jako pomocného pólu svářecích jednotek. − nájemce je povinen při skončení nájmu odevzdat PN pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci, vyčištěný, s veškerým příslušenstvím, doklady, klíči a podklady, a to na místě kde došlo k převzetí PN, pokud mezi smluvními stranami dohodnuto jiné místo. Nájemce se zavazuje zajistit pro pronajímatele možnost bezpečného uložení materiálu v hlídaném prostoru zařízení staveniště v místě stavby po dobu navážení a odvážení komponentů, montáže a demontáže. Pronajímatel je oprávněn takové místo odmítnout a nájemce pak zajistí jiné místo dle požadavků pronajímatele

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

Pronajímatel zajišťuje na své náklady revize a kontroly PN. Pronajímatel oznámí 5 pracovních dnů před provedením kontroly či revize nájemci termín, kdy se dostaví ke kontrole a revizi PN. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli provedení revize a kontroly PN, porušení této povinnosti zakládá pronajímateli právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

IX. POJIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, ZABEZPEČENÍ A OCHRANA PŘEDMĚTU PRONÁJMU

Pronajímatel prohlašuje, že PN je pro jeho potřeby pojištěn, což zahrnuje zejména zákonné pojištění. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem zařízení nájemcem, porušením zákazu manipulace se zařízením neoprávněnými osobami a na vzniklé ztráty všeho druhu, včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát vzniklých z prodlení, nedodržením sjednaného výkonu a ztrátou trhu nebo smlouvy. Za všechny uvedené škody odpovídá v plné míře nájemce. Další druhy pojištění nebo připojištění nad rámec výše uvedeného pojištění pronajímatele, včetně havarijního pojištění, zajišťuje a hradí nájemce. V průběhu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, a to neprodleně po jejich zjištění písemnou formou. Nájemce je povinen zajistit PN tak, že pokud je umístěno v uzavřeném a uzamčeném prostoru i během přestávek při pracovní činnosti, musí být řádně uzamčené zapalování, aktivované zabezpečovací zařízení dodané výrobcem, mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčeným řetězem, pevné spojení se základem apod.) přičemž vstupní dveře musí mít bezpečnostní cylindrickou vložku zabraňující vytlačení a bezpečnostní štít zabraňující rozlomení a vylomení vložky a přidán další zámek nebo bezpečnostní závoru a musí být oplechované. Prosklené otvory musí být zajištěny bezpečnostní fólií nebo funkčními mřížemi. Pokud je umístěn na otevřeném prostranství i během přestávek při pracovní činnosti musí být řádně uzamčeno zapalování, aktivované zabezpečovací zařízení dodané výrobcem, mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčenou řetězem, pevné spojení se základem apod.), plocha s odstavenými stroji a zařízeními musí být oplocená s uzamčenou bránou s trvalou strážní fyzickou ochranou nebo strážní službou. Za oplocení se považuje stavba vysoká min. 1,80 m ze dřeva, betonu, cihel, keramických tvárnic, oceli nebo jejich kombinace, prefabrikovaných prvků, která slouží k ohraničení a zabezpečení odstavné plochy. V případě pronájmu stroje musí být navíc uzamčena kabina.

X. POŠKOZENÍ, PORUCHY, HAVÁRIE V

případě nejasnosti příčiny vyřazení PN z provozu z titulu poškození, poruchy nebo havárie, přezkoumá okolnosti a míru zavinění servisní technik pronajímatele. O zjištěném stavu bude proveden zápis. Ve sporných případech objedná pronajímatel vyhotovení znaleckého posudku. Náklady na jeho vyhotovení hradí strana, která odpovídá dle výsledku znaleckého posudku za poškození, poruchu nebo havárii předmětu nájmu. Pronajímatel až do skončení sporu není povinen převzít PN, nájemce pak nájemné hradí v plné výši. V případě poškození, poruchy nebo havárie PN, které bylo zaviněné nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady. Při větších poškozeních, poruchách a haváriích PN, které byly zaviněny nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady a zároveň hradí nájemné pronajímateli během celé doby opravy. Při poškození nebo nadměrném znečištění předmětu nájmu, které neodpovídá běžnému užívání, bude pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí, a to v plném rozsahu. Nájemce se zavazuje takovéto náklady řádně a včas uhradit. Během nájmu je nájemce povinen provádět všechny běžné úkony údržby stanovené v návodu k obsluze a údržbě zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. Pokud nájemce poruší povinnost odevzdat pronajatý předmět vyčištěný, zaplatí smluvní pokutu až do výše 10ti násobku ceníkové ceny PN. Tím není dotčeno právo pronajímatele na zaplacení pořizovací ceny PN vůči nájemci ztracený nebo zničený PN. V případě nevrácení, ztráty či neopravitelného zničení PN je nájemce povinen uhradit pronajímateli náhradu škody ve výši pořizovací ceny PN stanovené v předávacím protokolu nebo dokumentu Hodnoty pronajatého majetku. V ostatních případech výši náhrady škody určí pronajímatel.

XI. OPATŘENÍ K OCHRANĚ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Pronajímatel a nájemce si vzájemně poskytli informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce na pracovištích pronajímatele i nájemce, a dále se zavázali spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovištích ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (§ 101 odst. 3). Nájemce nejpozději v den zahájení prací prokazatelně předá zástupci pronajímatele na stavbě dokument o identifikaci nebezpečí, analýze a řízení rizik plynoucích z provádění sjednaných prací či plynoucích z činnosti nájemce, vedoucí pracovníci pronajímatele i jeho zaměstnanci budou s tímto dokumentem prokazatelně seznámeni. Povinností nájemce je zajistit, aby jeho pracovníci používali vhodné ochranné pracovní prostředky (obuv a oděv). Zaměstnanci nájemce se nesmí zdržovat v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem, musí dodržovat zákaz vstupu nepovolaným osobám a nesmí bez vědomí pronajímatele obsluhovat žádný z jeho strojů/zařízení. Zaměstnanci nájemce si musí počínat tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví ostatních pracovníků.